E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Ngành nghề kinh doanh

Công ty Thi công cơ giới 1, hoạt động trong các lĩnh vực sau:

- Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng;_

- Xây dựng các công trình khác (bao gồm: Thủy lợi, Quốc phòng, Điện v.v...);

- Vận chuyển vật tư, thiết bị, cấu kiện phục vụ thi công;

- Đào đắp đất đá, san lấp mặt bằng tạo bãi;

- Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, gia công dầm cầu thép, sản phẩm cơ khí;

- Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công;

- Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh khác do Tổng công ty giao.

Mọi hoạt động của Công ty thực hiện theo Luật doanh nghiệp Nhà nước và Quy chế do HĐQT

Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 ban hành.

Back to Top