E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Cầu Rào Quán - QL9 Quảng Trị

A. Quy mô dự án

     - Qui mô công trình:

     - Bề rộng mặt cầu:

     - Phần mặt đường:

     - Phần lan can:

     - Phần mở rộng:

     - Tổng bề rộng toàn bộ:

     - Tần suất thiết kế:

     - Tĩnh không thông thuyền:

B. Bố trí chung dự án Xem chi tiết

 

 C. Tiến độ thi công tổng thể

- Thời gian khởi công thi công:

- Thời gian hoàn thành bàn giao:

D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án

 

     

 

 

Back to Top